دانلود زی فریم

دانلود نرم افزار (رایگان)


برای دانلود نرم افزار ابتدا بایستی ثبت نام شوید یا وارد سامانه شوید

نام فایل دانلود
Microsoft .Net Framework 4.5 32Bit 64Bit
SQL Server 2012 Enterprise 32Bit 64Bit
Java SE Development Kit 8 - Windows 32Bit 64Bit
Java SE Development Kit 8 - Linux 32Bit 64Bit
Apache Tomcat 9 Download Link


مستندات فنی